MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

INFORMACJA

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 dotyczący świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy) rozpoczyna się

od 01.11.2016r i trwa do 31.10.2017r.


Dokumenty dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów złożone po 30.11.2016r. realizowane będą od miesiąca, w którym wniosek został złożony - brak możliwości wyrównania świadczeń od początku okresu zasiłkowego.


 

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W MOPS OD 01.09.2016r. oraz na stronie internetowej www.mops.wolow.pl

 

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być również składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek składa się we właściwym Ośrodku ze względu na miejsce zamieszkania osoby  uprawnionej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 384 51 94 w. 115


 

WAŻNE!


 

Obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły do 09 września 2016r.

 

Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 września 2016 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 UWAGA!

 

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.

 

Ponadto od 1 października 2016 r. katalog dochodu utraconego i uzyskanego będzie powiększony o utratę/uzyskanie dochodu spowodowaną utratą/uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

PRZYPOMINAMY!

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015r.

Świadczenia rodzinne - Czytaj więcej
 

W Gminie Wołów obsługę Programu ,,Rodzina 500 plus” będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 (budynek OSIR-u obok stadionu - wejście od ulicy Trzebnickiej)

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy i wówczas rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016, prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu ,,Rodzina 500 plus" - Czytaj więcej
 
 

DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ oraz UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

OD 1 STYCZNIA 2016r RUSZA PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

INTERESANCJI BĘDĄ PRZYJMOWANI W SIEDZIBE MOPS WOŁÓW ul.Trzebnicka 6

W GODZINACH :

  • Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

  • Wtorek od godz. 12:00 do 16:00

  • Środa od godz. 9:00 do 13:00

  • Czwartek od godz. 12:00 do 16:00

  • Piątek od godz. 9:00 do 13:00


POMOC W ZAKRESIE :prawa pracy,przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,ubezpieczenia społecznego,sprawy karne,sprawy adminstracyjne,sprawy cywilne,sprawy rodzinne,prawa podatkowego


*z wyłaczeniem spraw podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE OD 1 LIPCA 2016r.

OBSŁUGA INTERESANTÓW W SPRAWACH FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE :

  • WTOREK w godzinach od 8:00 do 16:00
  • ŚRODA w godzinach od 7:30 do 15:30
  • PIĄTEK w godzinach od 7:30 do 15:30
  • PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

CZWARTEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 21