MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

INFORMACJA

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 dotyczący świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy) rozpoczyna się

od 01.11.2016r i trwa do 31.10.2017r.


Dokumenty dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów złożone po 30.11.2016r. realizowane będą od miesiąca, w którym wniosek został złożony - brak możliwości wyrównania świadczeń od początku okresu zasiłkowego.

 

Świadczenia rodzinne - Czytaj więcej
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
 
Świadczenie rodzicielskie - Czytaj więcej
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 - stypendium szkolne dla uczniów będzie wypłacane jako zwrot poniesionych  wydatków na cele edukacyjne, na podstwie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dlatego, będzie konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły -  zgodnie z niżej podanym katalogiem wydatków.

Uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołów wypłata stypendiów będzie następowała  po przedłożeniu  - imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, dowodów wpłat (wystawione na WNIOSKODAWCĘ), imiennych biletów miesięcznych i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty - do wysokości przyznanego stypendium.
 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do grudnia  i od stycznia do czerwca.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia i od stycznia - do czerwca.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
- do dnia 15 grudnia  - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień;
- do dnia 15 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec;  
Jeżeli Wnioskodawca nie udokumentuje poniesionych wydatków - to stypendium szkolne nie zostanie wypłacone i nastąpi wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
 
Stypendium szkolne - ważna informacja - Czytaj więcej
 

 

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE 
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

obowiązujące na okres zasiłkowy 2015/2016 i 2016/2017 (01.11.2015 - 31.10.2017)

 • zasiłków rodzinnych: 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł

 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

obowiązujące od dnia 01.11.2017:

 • zasiłków rodzinnych: 754,00 zł lub 844,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 844,00 zł

 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

Aktualne kryteria - Czytaj więcej
 

W Gminie Wołów obsługę Programu ,,Rodzina 500 plus” będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 (budynek OSIR-u obok stadionu - wejście od ulicy Trzebnickiej)

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy i wówczas rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016, prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu ,,Rodzina 500 plus" - Czytaj więcej
 
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

OD 1 STYCZNIA 2016r RUSZA PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

INTERESANCJI BĘDĄ PRZYJMOWANI W SIEDZIBE MOPS WOŁÓW ul.Trzebnicka 6

W GODZINACH :

 • Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

 • Wtorek od godz. 12:00 do 16:00

 • Środa od godz. 9:00 do 13:00

 • Czwartek od godz. 12:00 do 16:00

 • Piątek od godz. 9:00 do 13:00


POMOC W ZAKRESIE :prawa pracy,przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,ubezpieczenia społecznego,sprawy karne,sprawy adminstracyjne,sprawy cywilne,sprawy rodzinne,prawa podatkowego


*z wyłaczeniem spraw podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE OD 1 LIPCA 2016r.

OBSŁUGA INTERESANTÓW W SPRAWACH FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE :

 • WTOREK w godzinach od 8:00 do 16:00
 • ŚRODA w godzinach od 7:30 do 15:30
 • PIĄTEK w godzinach od 7:30 do 15:30
 • PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

CZWARTEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)