MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawado świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018


Aktualnie trwa proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym w zakresie wzorów wniosków i załączników do wniosków. Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r. na stronie internetowej www.mops.wolow.pl jak i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie (pokój nr 9 i 10 – dział świadczeń rodzinnych). Dokładna data wydawania wniosków w wersji papierowej nie jest znana, gdyż uzależniona jest od terminu zakończenia prac legislacyjnych.

 

Komunikat z dnia 17.07.2017r. - Czytaj więcej
 

UWAGA !! 

Bank Żywności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,spełniające kryteria

określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :


* 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

* 1.028 zł dla osoby w rodzinie


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie

informuje, że od 24 maja br. od godziny 10.00 do 13.00

przy ul. Trzebnickiej 6 (naprzeciwko Osiru były Bar Milena )

wydawana będzie żywność.


Wszelkie informacji udzielają pracownicy socjalni MOPS Wołów.

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 - stypendium szkolne dla uczniów będzie wypłacane jako zwrot poniesionych  wydatków na cele edukacyjne, na podstwie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dlatego, będzie konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły -  zgodnie z niżej podanym katalogiem wydatków.

Uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołów wypłata stypendiów będzie następowała  po przedłożeniu  - imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, dowodów wpłat (wystawione na WNIOSKODAWCĘ), imiennych biletów miesięcznych i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty - do wysokości przyznanego stypendium.
 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do grudnia  i od stycznia do czerwca.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia i od stycznia - do czerwca.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
- do dnia 15 grudnia  - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień;
- do dnia 15 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec;  
Jeżeli Wnioskodawca nie udokumentuje poniesionych wydatków - to stypendium szkolne nie zostanie wypłacone i nastąpi wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
 
Stypendium szkolne - ważna informacja - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

OD 1 STYCZNIA 2016r RUSZA PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

INTERESANCJI BĘDĄ PRZYJMOWANI W SIEDZIBE MOPS WOŁÓW ul.Trzebnicka 6

W GODZINACH :

  • Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

  • Wtorek od godz. 12:00 do 16:00

  • Środa od godz. 9:00 do 13:00

  • Czwartek od godz. 12:00 do 16:00

  • Piątek od godz. 9:00 do 13:00


POMOC W ZAKRESIE :prawa pracy,przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,ubezpieczenia społecznego,sprawy karne,sprawy adminstracyjne,sprawy cywilne,sprawy rodzinne,prawa podatkowego


*z wyłaczeniem spraw podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE OD 1 LIPCA 2016r.

OBSŁUGA INTERESANTÓW W SPRAWACH FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE :

  • WTOREK w godzinach od 8:00 do 16:00
  • ŚRODA w godzinach od 7:30 do 15:30
  • PIĄTEK w godzinach od 7:30 do 15:30
  • PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

CZWARTEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)