MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bank żywności - Czytaj więcej
 

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawado świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018


Aktualnie trwa proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym w zakresie wzorów wniosków i załączników do wniosków. Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r. na stronie internetowej www.mops.wolow.pl jak i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie (pokój nr 9 i 10 – dział świadczeń rodzinnych). Dokładna data wydawania wniosków w wersji papierowej nie jest znana, gdyż uzależniona jest od terminu zakończenia prac legislacyjnych.

 

Komunikat z dnia 17.07.2017r. - Czytaj więcej
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 - stypendium szkolne dla uczniów będzie wypłacane jako zwrot poniesionych  wydatków na cele edukacyjne, na podstwie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dlatego, będzie konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły -  zgodnie z niżej podanym katalogiem wydatków.

Uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołów wypłata stypendiów będzie następowała  po przedłożeniu  - imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, dowodów wpłat (wystawione na WNIOSKODAWCĘ), imiennych biletów miesięcznych i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty - do wysokości przyznanego stypendium.
 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do grudnia  i od stycznia do czerwca.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia i od stycznia - do czerwca.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
- do dnia 15 grudnia  - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień;
- do dnia 15 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec;  
Jeżeli Wnioskodawca nie udokumentuje poniesionych wydatków - to stypendium szkolne nie zostanie wypłacone i nastąpi wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
 
Stypendium szkolne - ważna informacja - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

OD 1 STYCZNIA 2016r RUSZA PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

INTERESANCJI BĘDĄ PRZYJMOWANI W SIEDZIBE MOPS WOŁÓW ul.Trzebnicka 6

W GODZINACH :

  • Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

  • Wtorek od godz. 12:00 do 16:00

  • Środa od godz. 9:00 do 13:00

  • Czwartek od godz. 12:00 do 16:00

  • Piątek od godz. 9:00 do 13:00


POMOC W ZAKRESIE :prawa pracy,przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,ubezpieczenia społecznego,sprawy karne,sprawy adminstracyjne,sprawy cywilne,sprawy rodzinne,prawa podatkowego


*z wyłaczeniem spraw podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Czytaj więcej
 

Zobacz też…