MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

W Gminie Wołów obsługę Programu ,,Rodzina 500 plus” będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 (budynek OSIR-u obok stadionu - wejście od ulicy Trzebnickiej)

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy i wówczas rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016, prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu ,,Rodzina 500 plus" - Czytaj więcej
 
 

DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ oraz UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

OD 1 STYCZNIA 2016r RUSZA PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

INTERESANCJI BĘDĄ PRZYJMOWANI W SIEDZIBE MOPS WOŁÓW ul.Trzebnicka 6

W GODZINACH :

 • Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

 • Wtorek od godz. 12:00 do 16:00

 • Środa od godz. 9:00 do 13:00

 • Czwartek od godz. 12:00 do 16:00

 • Piątek od godz. 9:00 do 13:00


POMOC W ZAKRESIE :prawa pracy,przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,ubezpieczenia społecznego,sprawy karne,sprawy adminstracyjne,sprawy cywilne,sprawy rodzinne,prawa podatkowego


*z wyłaczeniem spraw podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Czytaj więcej
 

UWAGA !


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE OD 1 LIPCA 2016r.

OBSŁUGA INTERESANTÓW W SPRAWACH FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE :

 • WTOREK w godzinach od 8:00 do 16:00
 • ŚRODA w godzinach od 7:30 do 15:30
 • PIĄTEK w godzinach od 7:30 do 15:30
 • PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

CZWARTEK NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 

 • Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia 2016 - Czytaj więcej
 

I N F O R M A C J A

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 dotyczący świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny) rozpoczyna się od 01.11.2015r i trwa do 31.10.2016r.

Termin oraz miejsce złożenia wniosków :

Dokumenty dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 pok. Nr 10 w nieprzekraczalnym terminie* do 30.11.2015r.

Druki wniosków:

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W MOPS OD 01.09.2015r.

Ważne Informacje :

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody za 2014r.

*Wnioski wraz z kompletem dokumentów złożone po 30.11.2015r. realizowane będą od miesiąca, w którym wniosek został złożony - brak możliwości wyrównania świadczeń od początku okresu zasiłkowego.

WAŻNE – obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły do 10 września 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 384 51 94 w. 115

Zasiłek Rodzinny - Czytaj więcej
 

UWAGA !

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 2015/2016

W TERMINIE OD 1 WRZEŚNIA 2015r. DO 30 LISTOPADA 2015r.

NASTĄPI ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

OBSŁUGA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 1. WTOREK w godzinach od 10:00 do 16:00
 2. ŚRODA w godzinach od 8:00 do 14:30
 3. PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 14:30

WAŻNE!!!

OD 01.09.2015r. DO 30.11.2015r. W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANI INTERESANCI W SPRAWACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY DOTYCZĄCY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

Druki wniosków do funduszu alimentacyjnego dostępne są w MOPS od 01.08.2015r. Pok. Nr 10

Druki wniosków do zasiłku rodzinnego dostępne są w MOPS od 01.09.2015r. Pok. Nr 10

 
Zgodnie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.z 2006 nr 139 poz. 992) :
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży niosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w od dnia 1 października do do 30 listopada, ustalenie  prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia
 
 

Zasiłek dla opiekuna jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

Ustalenie prawa do zasiłku rozpoczyna wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

Należy niemniej pamiętać, iż prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Zasiłek dla opiekuna wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługiwać będzie:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których

 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna będzie można pobrać od dnia 14 maja 2014 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, Wołów ul. Trzebnicka 6