MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Mops Wołów

S T A T U T

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wołowie

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Wołów powołaną do realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w szczególności w:

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

2) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),

3) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),

4) ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143).

2. Ośrodek wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.


§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest Wołów.

2. Ośrodek działa na terenie Gminy Wołów.


§ 3

1. Swoje zadania Ośrodek realizuje poprzez:

1) rozeznanie i analizę potrzeb z zakresu pomocy społecznej,

2) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej, niepieniężnej i usług,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

4) prowadzenie pracy socjalnej wśród osób i rodzin wymagających tego rodzaju działalności,

5) kierowanie osób do właściwych organów w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

6) kierowanie osób do domów pomocy społecznej, noclegowni, centrum integracji społecznej i innych tego typu placówek,

7) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych / rodzinnych / na rzecz innych jednostek pomocy społecznej lub innych organów lub instytucji,

8) wskazywanie kandydatów na kuratorów / opiekunów / sądowych,

9) udzielanie pomocy prawnej klientom Ośrodka w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych,

10) organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, seniorów, inwalidów itp. środowisk samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,

11) powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania,

12) kierowanie wniosków do prokuratora w sprawach o ubezwłasnowolnienie,

13) wytaczanie powództw w sprawach alimentacyjnych i o ustalenie ojcostwa oraz ustanawianie pełnomocników w tych sprawach.


§ 4

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Wołów.


§ 5

Traci moc § 2 pkt. 2 uchwały Nr IV/ 23/90 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 lipca 1990 r.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

Akt założycielski

| Drukuj |
Dział w budowie.

Zapraszamy wkrótce.

 

Struktura organizacyjna

| Drukuj |

Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę 28 pracowników, w tym:

kierownik ośrodka - 1
z-ca kierownika ośrodka -1
główna księgowa -1
księgowość administracji – 2
pracownicy socjalni (teren) - 12
opiekunki domowe – 4
pracownik d/s świadczeń rodzinnych- 4
pracownicy d/s funduszu alimentacyjnego - 2
pracownik d/s dodatków mieszkaniowych/energetycznych-1
pracownik d/s administracyjnych-1
pracownik d/s przemocy w rodzinie-1

ponadto na podstawie umowy – zlecenia:

informatyk - 1
asystent rodziny-3
pracownik d/s porządkowych-1
opiekunki domowe-4

Osoby pełniące funkcje kierownicze:

Kierownik Ośrodka - mgr Elżbieta Krzykwa
Z-ca Ośrodka -mgr Danuta Tomków
Gł. Księgowa - mgr Jadwiga Ciźla

 

Głowne zadania

| Drukuj |
Trenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołów, na którym mieszka:

- w mieście - 12.440 osób
- w 47 wsiach – 10.257 osób
 
Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy:

od poniedziałku do piątku – od 7:30 do 15:30, we wtorki – od 8.00 do 16.00

a ponadto:

realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę i Radę Miasta i Gminy w Wołowie

podejmuje decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zleconych w sprawach dotyczących pomocy społecznej

kieruje i nadzoruje pracę podległych mu pracowników

składa Radzie Miasta i Gminy roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Z – ca Kierownika zastępuje Kierownika Ośrodka w czasie nieobecności:

Przygotowuje decyzje dot. Świadczeń z pomocy społecznej

Sporządza kompleksowe plany i informacje dot. Realizacji zadań pomocy społecznej

Nadaje bieg odwołaniom od decyzji administracyjnych

Główna Księgowa prowadzi całokształt spraw księgowych MOPS oraz realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Teren działania Ośrodka podzielony jest na 7 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych.
 

Strategie

| Drukuj |

Dział w budowie.

Zapraszamy wkrótce.