MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Dodatek mieszkaniowy

| Drukuj |
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia : powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek miszkaniowy przysługuje:

I. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

II. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
III. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
IV. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
V. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Miesięczny dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia użytkowa

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m² – dla 1 osoby,
- 40 m² – dla 2 osób,
- 45 m² – dla 3 osób,
- 55 m² – dla 4 osób,
- 65 m² – dla 5 osób,
- 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
30% albo 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba :
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
niepełnosprawna wymagająca oddzielnego pokoju (nie dotyczy gospodarstwa 1-osobowego).

Terminy związane z dodatkiem mieszkaniowym

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.
Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6-miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) z póź. zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 15, poz. 1817)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 585 i poz. 587)
 

Stypendium szkolne - ważna informacja

| Drukuj |

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 - stypendium szkolne dla uczniów będzie wypłacane jako zwrot poniesionych  wydatków na cele edukacyjne, na podstwie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dlatego, będzie konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły -  zgodnie z niżej podanym katalogiem wydatków.

Uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołów wypłata stypendiów będzie następowała  po przedłożeniu  - imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, dowodów wpłat (wystawione na WNIOSKODAWCĘ), imiennych biletów miesięcznych i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty - do wysokości przyznanego stypendium.
 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do grudnia  i od stycznia do czerwca.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia i od stycznia - do czerwca.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
- do dnia 15 grudnia  - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień;
- do dnia 15 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec;  
Jeżeli Wnioskodawca nie udokumentuje poniesionych wydatków - to stypendium szkolne nie zostanie wypłacone i nastąpi wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
 
 

Aktualne kryteria

| Drukuj |

 

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE 
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

obowiązujące na okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019 

  • zasiłków rodzinnych: 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł

  • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

 

Świadczenia rodzinne

| Drukuj |

INFORMACJA

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy
 Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia.
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 

Stypendium szkolne

| Drukuj |

Podstawowe świaczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterz socjalnym -stypendium szkolne-przyznawane jest uczniom znajdujacym się w trudnej sytuacji mateialnej.Pryznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

-bezrobocie ,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba ,wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,alkocholizm lub narkomania,rodzina niepełna,zdarzenie losowe.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728). zinnych.

 
Pozycje :: 19 - 27 z 49