MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Stypendium szkolne

| Drukuj |

Podstawowe świaczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterz socjalnym -stypendium szkolne-przyznawane jest uczniom znajdujacym się w trudnej sytuacji mateialnej.Pryznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

-bezrobocie ,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba ,wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,alkocholizm lub narkomania,rodzina niepełna,zdarzenie losowe.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728). zinnych.

 

Fundusz alimentacyjny

| Drukuj |

 

INFORMACJA 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres 2018/2019

  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

 - w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2018r. ,a w przypadku składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

 

 - w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018r.


 - w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018r.

 

Dodatek Energetyczny

| Drukuj |

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 z późn. zmianami), która wprowadza nową formę pomocy - Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 Odbiorca wrażliwy to osoba :

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),

   

 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu)

 

Wnioski składa się od 1 do 20 dnia miesiąca, od którego przyznano dodatek mieszkaniowy.

 Wniosek o dodatek energetyczny (DOC. 70,0KB)

 

 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 30.04.2015 r. wynosi odpowiednio:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,09 zł miesięcznie
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie

 

Pełne informacje na temat składania wniosków o dodatek energetyczny można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.

 

Dokumenty Dodatki Mieszkaniowe

| Drukuj |

Składanie wniosków

 Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.

Termin składania wniosków

Wnioski o dodatki mieszkaniowe składa się od 1 do 15 dnia miesiąca w dziale dodatków mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w pokoju nr 9 na parterze budynku.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawcy powinni przedłożyć następujące podstawowe dokumenty :

 


 Do wniosku należy ponadto dołączyć:

 1. kserokopia faktury za energię elektryczną (za ostatni okres rozliczeniowy)
 2. kserokopia faktury za zimną wodę (opłacona za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
 3. kserokopia faktury za wywóz nieczystości płynnych (opłacona za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
 4. kserokopia dowodu wpłaty za nieczystości stałe (opłacone za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
 5. dokumenty potwierdzające dochody z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich osób wymienionych w deklaracji i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe , w tym :
 6. zaświadczenie o zarejestrowaniu oraz o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie  zdrowotne za ostatnie 3 miesiące – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku.

 

Podstawy Prawne

| Drukuj |
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje:


 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589);
 • uchwała Rady Miejskiej w Wołowie Nr L/315/2013 z dnia 29.08.2013r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r. poz. 4840);
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 09 maja 2006r. (Dz. U. 2006 nr 84 poz. 587).
 
Pozycje :: 19 - 27 z 45