MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Aktualne kryteria

| Drukuj |

 

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE 
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

obowiązujące na okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019 

  • zasiłków rodzinnych: 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł

  • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

 

Świadczenia rodzinne

| Drukuj |

INFORMACJA

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy
 Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia.
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 

Stypendium szkolne

| Drukuj |

Podstawowe świaczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterz socjalnym -stypendium szkolne-przyznawane jest uczniom znajdujacym się w trudnej sytuacji mateialnej.Pryznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

-bezrobocie ,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba ,wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,alkocholizm lub narkomania,rodzina niepełna,zdarzenie losowe.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728). zinnych.

 

Fundusz alimentacyjny

| Drukuj |

 

INFORMACJA 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres 2018/2019

  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

 - w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2018r. ,a w przypadku składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

 

 - w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018r.


 - w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018r.

 

Dodatek Energetyczny

| Drukuj |

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 z późn. zmianami), która wprowadza nową formę pomocy - Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 Odbiorca wrażliwy to osoba :

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),

     

  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu)

 

Wnioski składa się od 1 do 20 dnia miesiąca, od którego przyznano dodatek mieszkaniowy.

 Wniosek o dodatek energetyczny (DOC. 70,0KB)

 

 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 30.04.2015 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,09 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie

 

Pełne informacje na temat składania wniosków o dodatek energetyczny można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.

 
Pozycje :: 28 - 36 z 56