MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Świadczenie pielęgnacyjne

| Drukuj |

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 •  matce albo ojcu,
 •  opiekunowi faktycznemu dziecka,
 •  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 •  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom  innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 •  rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •  nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •  nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani też osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 •  nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 •  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.”,

 Wysokość świadczeń

Od 01.01.2018r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł.Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 01 stycznia.

Komu świadczenie nie przysługuje ?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 •  osoba sprawująca opiekę:
  •  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  •  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 •  osoba wymagająca opieki:
  •  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 •  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 •  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

| Drukuj |

Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1.  osoba sprawująca opiekę:
  • a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • b) uchylone,
  • c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
  • d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. uchylone;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

| Drukuj |

Kwota jednorazowej zapomogi

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” -  wynosi 1000 zł.

Komu przysługuje

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Brak  odpowiedniego zaświadczenia  będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń

Wymagane dokumenty

Do ww. wniosku wymagane są dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny (jak przy świadczeniach rodzinnych), jeżeli była zmiana w sytuacji dochodowej w roku bazowym lub po tym roku, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego.
 • oryginały dokumentów do wglądu.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica,świadczenie alimentacyjne

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Usługi Opiekuńcze

| Drukuj |
 

Samotni i niepełnosprawni

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Co obejmują usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

 • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
 • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy. 

Dodatki mieszkaniowe

| Drukuj |

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia : powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.


O przyznaniu dodatku mieszkaniowego decydują poniższe kryteria:

 • Kryteria dochodowa
 • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu
 • Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

Kryterium dochodowe

 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 125% najniższej emerytury tj. 1.055,56 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
 • 175% najniższej emerytury tj. 1.477,79 zł ( w gospodarstwie jednoosobowym)

Jednakże przy przekroczeniu dochodu również przyznaje się dodatek, ale wówczas wyliczony dodatek pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Od 1 marca 2014r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł.

Ustalenie dochodu

Dochód gospodarstwa domowego to suma przychodów z 3 ostatnich miesięcy liczonych przed złożeniem wniosku, pomniejszonych o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe – wszystkich wspólnie gospodarujących osób.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego – ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS.


Do dochodu nie wlicza się :

 • dodatków dla sierot zupełnych
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego (dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych)
 • stypendiów dla uczniów oraz zasiłków (świadczeń pomocy materialnej)
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatku z tyt. urodzenia dziecka

Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.


Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu :


Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zajmowana przez osoby starające się o dodatek mieszkaniowy podlega normom i wynosi :

 • 1 osoba – pow. normatywna 35 m2 - dopuszczalne przekroczenie (do 30%) tj. do 45,5 m2 i do (50%) 52,50 m2 - ( pod warunkiem, że udział powierzchni kuchni i pokoi nie przekracza 60% powierzchni użytkowej mieszkania)
 • 2 osoby – 40 m2 - dopuszczalne przekroczenie do 52 m2 i do 60 m2
 • 3 os. – 45 m2 do 58,50 m2 i do 67,50 m2
 • 4 os. – 55 m2 do 71,50 m2 i do 82,50 m2
 • 5 os. – 65 m2 do 84,50 m2 i do 97,50 m2
 • 6 os. – 70 m2 do 91 m2 i do 105 m2
 • i na kolejne osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2

Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem jw.


Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba :

 • niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
 • niepełnosprawna wymagająca oddzielnego pokoju (nie dotyczy gospodarstwa 1-osobowego).

Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

 

 Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek.

Wydatkami poniesionymi przez osobę starającą się o dodatek mieszkaniowy są :

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczeniu ryczałtu na zakup opału
 • inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń
 • podatku od nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat za gaz przewodowy (na cele bytowe)
 • energię elektryczną (na cele bytowe).


Wysokość dodatku mieszkaniowego – stanowi różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi na lokal + ryczałt, a procentowym udziałem miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek nie może być większy niż 60 % wydatków (wraz z ryczałtem) – ponoszonych na mieszkanie (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie Nr L/315/2013 z dnia 29.08.2013r.).


Do obliczenia dodatku mieszkaniowego bierze się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wykazany we wniosku jak niżej :

 • 1 osoba w gospodarstwie - 15 % (20%*) średnich miesięcznych dochodów
 • od 2 - 4 osób - 12 % (15%*) -„-
 • od 5 – i więcej osób - 10 % (12%*) -„-


)* - w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od :

 • 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 100% -„- -„- -„- -„ wieloosobowym


Za brak w lokalu mieszkalnym: instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem oraz gazu przewodowego – wnioskodawcy przyznaje się ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.


Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Terminy związane z dodatkiem mieszkaniowym

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.


Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6-miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

 
Pozycje :: 28 - 36 z 49