MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

| Drukuj |

Kwota jednorazowej zapomogi

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” -  wynosi 1000 zł.

Komu przysługuje

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Brak  odpowiedniego zaświadczenia  będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń

Wymagane dokumenty

Do ww. wniosku wymagane są dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny (jak przy świadczeniach rodzinnych), jeżeli była zmiana w sytuacji dochodowej w roku bazowym lub po tym roku, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego.
 • oryginały dokumentów do wglądu.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica,świadczenie alimentacyjne

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Usługi Opiekuńcze

| Drukuj |
 

Samotni i niepełnosprawni

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Co obejmują usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

 • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
 • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy. 

Dodatki mieszkaniowe

| Drukuj |

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia : powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.


O przyznaniu dodatku mieszkaniowego decydują poniższe kryteria:

 • Kryteria dochodowa
 • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu
 • Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

Kryterium dochodowe

 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 125% najniższej emerytury tj. 1.055,56 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
 • 175% najniższej emerytury tj. 1.477,79 zł ( w gospodarstwie jednoosobowym)

Jednakże przy przekroczeniu dochodu również przyznaje się dodatek, ale wówczas wyliczony dodatek pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Od 1 marca 2014r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł.

Ustalenie dochodu

Dochód gospodarstwa domowego to suma przychodów z 3 ostatnich miesięcy liczonych przed złożeniem wniosku, pomniejszonych o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe – wszystkich wspólnie gospodarujących osób.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego – ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS.


Do dochodu nie wlicza się :

 • dodatków dla sierot zupełnych
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego (dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych)
 • stypendiów dla uczniów oraz zasiłków (świadczeń pomocy materialnej)
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatku z tyt. urodzenia dziecka

Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.


Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu :


Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zajmowana przez osoby starające się o dodatek mieszkaniowy podlega normom i wynosi :

 • 1 osoba – pow. normatywna 35 m2 - dopuszczalne przekroczenie (do 30%) tj. do 45,5 m2 i do (50%) 52,50 m2 - ( pod warunkiem, że udział powierzchni kuchni i pokoi nie przekracza 60% powierzchni użytkowej mieszkania)
 • 2 osoby – 40 m2 - dopuszczalne przekroczenie do 52 m2 i do 60 m2
 • 3 os. – 45 m2 do 58,50 m2 i do 67,50 m2
 • 4 os. – 55 m2 do 71,50 m2 i do 82,50 m2
 • 5 os. – 65 m2 do 84,50 m2 i do 97,50 m2
 • 6 os. – 70 m2 do 91 m2 i do 105 m2
 • i na kolejne osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2

Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem jw.


Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba :

 • niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
 • niepełnosprawna wymagająca oddzielnego pokoju (nie dotyczy gospodarstwa 1-osobowego).

Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

 

 Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek.

Wydatkami poniesionymi przez osobę starającą się o dodatek mieszkaniowy są :

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczeniu ryczałtu na zakup opału
 • inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń
 • podatku od nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat za gaz przewodowy (na cele bytowe)
 • energię elektryczną (na cele bytowe).


Wysokość dodatku mieszkaniowego – stanowi różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi na lokal + ryczałt, a procentowym udziałem miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek nie może być większy niż 60 % wydatków (wraz z ryczałtem) – ponoszonych na mieszkanie (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie Nr L/315/2013 z dnia 29.08.2013r.).


Do obliczenia dodatku mieszkaniowego bierze się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wykazany we wniosku jak niżej :

 • 1 osoba w gospodarstwie - 15 % (20%*) średnich miesięcznych dochodów
 • od 2 - 4 osób - 12 % (15%*) -„-
 • od 5 – i więcej osób - 10 % (12%*) -„-


)* - w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od :

 • 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 100% -„- -„- -„- -„ wieloosobowym


Za brak w lokalu mieszkalnym: instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem oraz gazu przewodowego – wnioskodawcy przyznaje się ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.


Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Terminy związane z dodatkiem mieszkaniowym

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.


Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6-miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

| Drukuj |

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

 
Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo. 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

 • W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

 • Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego.

 

Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie. 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;

  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba: 

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 


Wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 

 • Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

  • ojciec dziecka jest nieznany;

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 • Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

 • W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

  • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 • Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 • Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

  • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo

  • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

 • Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.To ważne. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Zasiłek Pielęgnacyjny

| Drukuj |

 Komu przysługuje

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Kwota zasiłku

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, gdy osoba przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu.

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 
Pozycje :: 37 - 45 z 56