MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Formy pomocy

Komunikat z dnia 29.06.2018r.

| Drukuj |

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2018/2019

Świadczenie wychowawcze „500+” - okres 2018/2019
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej,a w przypadku wniosków składanych online od 1 lipca 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2018r.
w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2018r.
w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
w okresie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
w okresie od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 28 lutego 2019r.  

 

Za życiem

| Drukuj |
 

Dodatek energetyczny

| Drukuj |
Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy(Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz.411).
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r. wynosi odpowiednio:
- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,29 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Pełne informacje na temat składania wniosków o dodatek energetyczny można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.
 

Świadczenie rodzicielskie

| Drukuj |
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
 
 
Pozycje :: 10 - 18 z 45