MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

| Drukuj |

Kwota jednorazowej zapomogi

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” -  wynosi 1000 zł.

Komu przysługuje

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Brak  odpowiedniego zaświadczenia  będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń

Wymagane dokumenty

Do ww. wniosku wymagane są dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • dokumenty potwierdzające dochody rodziny (jak przy świadczeniach rodzinnych), jeżeli była zmiana w sytuacji dochodowej w roku bazowym lub po tym roku, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego.
  • oryginały dokumentów do wglądu.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica,świadczenie alimentacyjne

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/