MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Podstawy Prawne

| Drukuj |
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje:


  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589);
  • uchwała Rady Miejskiej w Wołowie Nr L/315/2013 z dnia 29.08.2013r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r. poz. 4840);
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 09 maja 2006r. (Dz. U. 2006 nr 84 poz. 587).