MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Fundusz alimentacyjny

| Drukuj |

 

INFORMACJA 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres 2018/2019

  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

 - w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2018r. ,a w przypadku składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

 

 - w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018r.


 - w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018r.

 
 UBIEGAJĄC SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy.

 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego potwierdzajace wysokość wyegzekwowanych w 2017r. alimentów.

 4. Oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich)

 5. Odpis wyroku przyznajacego alimenty

 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ( ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)

 7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wyskość:

 • świadectwo pracy + PIT 11za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia)

 • umowa zlecenie + PIT 11 za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia)

 • zaświadczenie za miesiąc następujący po miesiącu w którym podjęto zatrudnienie ( w przypadku podjęcia zatrudnienia)

 • decyzja o utracie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych + PIT 11 za 2017r. (kserokopia)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

· braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

· braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

· została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

· zawarła związek małżeński.

 

Informujemy, że pozostałe wymagane dokumenty organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozyskuje samodzielnie w ramach systemu teleinformatycznego.


W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie organu, organ prowadzący postępowanie wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/