MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Stypendium szkolne

| Drukuj |

Podstawowe świaczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterz socjalnym -stypendium szkolne-przyznawane jest uczniom znajdujacym się w trudnej sytuacji mateialnej.Pryznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

-bezrobocie ,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba ,wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,alkocholizm lub narkomania,rodzina niepełna,zdarzenie losowe.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728). zinnych.

Kto może otrzymać:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Wołów
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodu nie wlicza się:

 

1) jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy),

2) zasiłków celowych,

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,(stypendia szkolne,zasiłki szkolne)

4) wartości świadczeń w naturze,

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

6) dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

4)świadczenie pieniężne -stosowane w sytuacjach wyjątkowych,polega na przekazaniu środków pieniężnych ( w goówce lub na rachunek bankowy)bez wcześniejszego dostarczenia przez stronę raqchunków lub faktur potwierdzającyhc dokonanie zakupów .Świadczenie pienięzne m ogromne znaczenie dla rodzin najbiedniejszych,które często nie maja środków własnych na zakup przedmiotów niezbednych dziecku do procesu edukacyjnego.


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana jest na wniosek :

1) rodziców lub opiekunów prawnych,

2) pełnoletniego ucznia,

3) dyrektora szkoły,

4) a także w niektórych sytuacjach z urzędu.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać i złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w terminach :

 

- od 15 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego- w przypadku uczniów szkół,

- od 15 sierpnia do dnia 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć :

 

1) oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wraz z z dokumentami potwierdzającymi dochody,

2) na formularzu wniosku szkoła potwierdza nazwę i siedzibę szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza


Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz dokumentów niezbędnych do jej przyznania udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie, przy ul. Trzebnickiej 6 , pokój nr 15 i pokój nr 5 na parterze budynku tel : (71) 384 51 94.