MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Stypendium szkolne - ważna informacja

| Drukuj |

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że od przyszłego roku szkolnego 2017/2018 - stypendium szkolne dla uczniów będzie wypłacane jako zwrot poniesionych  wydatków na cele edukacyjne, na podstwie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dlatego, będzie konieczność gromadzenia faktur i rachunków za zakupione artykuły -  zgodnie z niżej podanym katalogiem wydatków.

Uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołów wypłata stypendiów będzie następowała  po przedłożeniu  - imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, dowodów wpłat (wystawione na WNIOSKODAWCĘ), imiennych biletów miesięcznych i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty - do wysokości przyznanego stypendium.
 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do grudnia  i od stycznia do czerwca.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia i od stycznia - do czerwca.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
- do dnia 15 grudnia  - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień;
- do dnia 15 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec;  
Jeżeli Wnioskodawca nie udokumentuje poniesionych wydatków - to stypendium szkolne nie zostanie wypłacone i nastąpi wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
 

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO


1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, lub dres – po 1 szt.),
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
7. mundurek szkolny,
8. przybory i materiały do nauki zawodu, biurko i krzesło,
9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
10. okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
11. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
12. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty, w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),
13. komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
14. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
15. sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne (plecak, śpiwór),
16. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem  o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
17. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen,
18. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
19. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
20. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
21. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
22. koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
23. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: imiennych faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, umów kupna-sprzedaży. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia/ zaświadczenia  wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by np. obuwie, spodenki itp. miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis.
Istnieje możliwość zakupu sprzętu, podręczników i tp. używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.
UWAGA !
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach  rodziców i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Do pobrania:

Przykładowy wzór umowy kupna-sprzedaży