MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Dodatek mieszkaniowy

| Drukuj |
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia : powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek miszkaniowy przysługuje:

I. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

II. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
III. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
IV. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
V. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

Miesięczny dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia użytkowa

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m² – dla 1 osoby,
- 40 m² – dla 2 osób,
- 45 m² – dla 3 osób,
- 55 m² – dla 4 osób,
- 65 m² – dla 5 osób,
- 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
30% albo 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba :
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
niepełnosprawna wymagająca oddzielnego pokoju (nie dotyczy gospodarstwa 1-osobowego).

Terminy związane z dodatkiem mieszkaniowym

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.
Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6-miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) z póź. zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 15, poz. 1817)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 585 i poz. 587)