MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów
S T A T U T

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wołowie

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Wołów powołaną do realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w szczególności w:

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

2) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),

3) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),

4) ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143).

2. Ośrodek wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.


§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest Wołów.

2. Ośrodek działa na terenie Gminy Wołów.


§ 3

1. Swoje zadania Ośrodek realizuje poprzez:

1) rozeznanie i analizę potrzeb z zakresu pomocy społecznej,

2) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej, niepieniężnej i usług,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

4) prowadzenie pracy socjalnej wśród osób i rodzin wymagających tego rodzaju działalności,

5) kierowanie osób do właściwych organów w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

6) kierowanie osób do domów pomocy społecznej, noclegowni, centrum integracji społecznej i innych tego typu placówek,

7) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych / rodzinnych / na rzecz innych jednostek pomocy społecznej lub innych organów lub instytucji,

8) wskazywanie kandydatów na kuratorów / opiekunów / sądowych,

9) udzielanie pomocy prawnej klientom Ośrodka w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych,

10) organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, seniorów, inwalidów itp. środowisk samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,

11) powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania,

12) kierowanie wniosków do prokuratora w sprawach o ubezwłasnowolnienie,

13) wytaczanie powództw w sprawach alimentacyjnych i o ustalenie ojcostwa oraz ustanawianie pełnomocników w tych sprawach.


§ 4

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Wołów.


§ 5

Traci moc § 2 pkt. 2 uchwały Nr IV/ 23/90 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 lipca 1990 r.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.