MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

praca socjalna

| Drukuj |

Praca socjalna

 

działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celow. Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

a) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych

b) Poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe

c) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.