MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Udzielenie schronienia

| Drukuj |
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Działu Pomocy Bezdomnym w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.