MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Zasilek celowy

| Drukuj |

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób i rodzin może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

  • pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia,
  • drobnych prac remontowych mieszkania,
  • opału i odzieży,
  • pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu a także kosztów pogrzebu,


Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.


Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tym przypadku zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

  •   specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  •   zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.