MOPS Wo堯w - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wo堯w

安iadczenia rodzinne

| Drukuj |

INFORMACJA

Zasi貫k rodzinny i specjalny zasi貫k opieku鎍zy

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasi趾u rodzinnego i specjalnego zasi趾u opieku鎍zego na nowy okres s przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku,a w przypadku wniosków sk豉danych drog elektroniczn od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj帷a si o 鈍iadczenia rodzinne na nowy okres z這篡 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:


- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 鈍iadcze rodzinnych oraz wyp豉ta przys逝guj帷ego 鈍iadczenia nast瘼uje do dnia 30 listopada.


- w okresie od dnia 1 wrze郾ia do dnia 31 pa寮ziernika, ustalenie prawa do 鈍iadcze rodzinnych oraz wyp豉ta przys逝guj帷ego 鈍iadczenia nast瘼uje do dnia 31 grudnia.


- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do 鈍iadcze rodzinnych oraz wyp豉ta przys逝guj帷ego 鈍iadczenia nast瘼uje do ostatniego dnia lutego nast瘼nego roku.

 

 

 

PRZYPOMINAMY!

 

W przypadku dokumentów sk豉danych w formie kopii konieczne jest okazanie orygina逝 dokumentu. Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Wo這wie nie 鈍iadczy us逝g w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Informujemy, 瞠 w okresie zasi趾owym 2017/2018 obowi您uj dochody za 2016r. ,a w okresie zasi趾owym 2018/2019 obowi您uj dochody za 2017r.

Do wniosku o zasi貫k rodzinny na nowy okres zasi趾owy nale篡 do陰czy odpowiednio (w zale積o軼i od sytuacji danej rodziny):

1)   o鈍iadczenia wnioskodawcy o dochodach cz這nków rodziny osi庵ni皻ych w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy, innych ni dochody podlegaj帷e opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre郵onych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó幡. zm.);

2)   za鈍iadczenie Naczelnika Urz璠u Skarbowego dotycz帷e cz這nków rodziny rozliczaj帷ych si na podstawie przepisów o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne o formie op豉canego podatku,wysoko軼i przychodu,stawce podatku,wysoko軼i op豉conego podatku w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy;

3)   o鈍iadczenie o wielko軼i gospodarstwa rolnego wyra穎nej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy;

4)    dokument okre郵aj帷y dat utraty dochodu oraz wysoko嗆 utraconego dochodu (鈍iadectwo pracy, PIT 11, za鈍iadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, rodzaju umowy i kwocie utraconego dochodu itp.),

5)    dokument okre郵aj帷y wysoko嗆 dochodu uzyskanego przez cz這nka rodziny oraz liczb miesi璚y, w których dochód by osi庵any - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy,

6)   dokument okre郵aj帷y wysoko嗆 dochodu uzyskanego przez cz這nka rodziny z miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym dochód zosta osi庵ni皻y - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy;

7)   odpis zupe軟y aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

8)  orzeczenie s康owe w sprawie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,

9)  inne dokumenty, w tym o鈍iadczenia, niezb璠ne do ustalenia prawa do zasi趾u rodzinnego oraz dodatków do zasi趾u rodzinnego.

Kopie dokumentów niezb璠nych do przyznania 鈍iadcze rodzinnych uwierzytelnia organ w豉軼iwy prowadz帷y post瘼owanie w sprawie 鈍iadcze rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wyda豉. Przepisu nie stosuje si w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 3c ustawy.


Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Wo這wie jest obowi您any do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra w豉軼iwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, drog elektroniczn lub drog pisemn, odpowiednio:

  1. informacji o dochodzie podlegaj帷ym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre郵onych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ka盥ego cz這nka rodziny, udzielanych przez naczelnika w豉軼iwego urz璠u skarbowego

  2. informacji o wysoko軼i sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysoko軼i sk豉dek od poszczególnych p豉tników i okresach op豉cania przez nich tych sk豉dek

  3.  za鈍iadczenia lub informacji o zg這szeniu do ubezpiecze spo貫cznych;

  4.  informacji o legitymowaniu si odpowiednim orzeczeniem o niepe軟osprawno軼i lub stopniu niepe軟osprawno軼i.

WA烤E!

W przypadku braku mo磧iwo軼i samodzielnego uzyskania przez O鈔odek informacji lub za鈍iadcze z przyczyn niele膨cych po stronie Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Wo這wie, O鈔odek b璠zie wzywa wnioskodawc do do陰czenia tych informacji lub za鈍iadcze.