Dodatek Energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 z późn. zmianami), która wprowadza nową formę pomocy - Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 Odbiorca wrażliwy to osoba :

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),

     

  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu)

 

Wnioski składa się od 1 do 20 dnia miesiąca, od którego przyznano dodatek mieszkaniowy.

 Wniosek o dodatek energetyczny (DOC. 70,0KB)

 

 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 30.04.2015 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,09 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł miesięcznie
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł miesięcznie

 

Pełne informacje na temat składania wniosków o dodatek energetyczny można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.