Rodzina 500+

Program  ,,Rodzina 500+" to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym i faktycznym na każde dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekrocza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy nie obowiązuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
5)osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 ojciec dziecka jest nieznany;
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 
 
Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

Podręcznik 500+(kliknij aby pobrać)

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/