Głowne zadania

Trenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołów, na którym mieszka:

- w mieście - 12.440 osób
- w 47 wsiach – 10.257 osób
 
Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy:

od poniedziałku do piątku – od 7:30 do 15:30, we wtorki – od 8.00 do 16.00

a ponadto:

realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę i Radę Miasta i Gminy w Wołowie

podejmuje decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zleconych w sprawach dotyczących pomocy społecznej

kieruje i nadzoruje pracę podległych mu pracowników

składa Radzie Miasta i Gminy roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Z – ca Kierownika zastępuje Kierownika Ośrodka w czasie nieobecności:

Przygotowuje decyzje dot. Świadczeń z pomocy społecznej

Sporządza kompleksowe plany i informacje dot. Realizacji zadań pomocy społecznej

Nadaje bieg odwołaniom od decyzji administracyjnych

Główna Księgowa prowadzi całokształt spraw księgowych MOPS oraz realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Teren działania Ośrodka podzielony jest na 7 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych.