Świadczenia rodzinne

INFORMACJA

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku,a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:


- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada.


- w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia.


- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

 

PRZYPOMINAMY!

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016r. ,a w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują dochody za 2017r.

Do wniosku o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy należy dołączyć odpowiednio (w zależności od sytuacji danej rodziny):

1)   oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

2)   zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o formie opłacanego podatku,wysokości przychodu,stawce podatku,wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3)   oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

4)    dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT 11, zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, rodzaju umowy i kwocie utraconego dochodu itp.),

5)    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

6)   dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

7)   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

8)  orzeczenie sądowe w sprawie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,

9)  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 3c ustawy.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

  1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

  2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

  3.  zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

  4.  informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.