Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia : powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.


O przyznaniu dodatku mieszkaniowego decydują poniższe kryteria:

 • Kryteria dochodowa
 • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu
 • Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

Kryterium dochodowe

 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 125% najniższej emerytury tj. 1.055,56 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
 • 175% najniższej emerytury tj. 1.477,79 zł ( w gospodarstwie jednoosobowym)

Jednakże przy przekroczeniu dochodu również przyznaje się dodatek, ale wówczas wyliczony dodatek pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Od 1 marca 2014r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł.

Ustalenie dochodu

Dochód gospodarstwa domowego to suma przychodów z 3 ostatnich miesięcy liczonych przed złożeniem wniosku, pomniejszonych o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe – wszystkich wspólnie gospodarujących osób.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.


Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego – ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS.


Do dochodu nie wlicza się :

 • dodatków dla sierot zupełnych
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego (dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych)
 • stypendiów dla uczniów oraz zasiłków (świadczeń pomocy materialnej)
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatku z tyt. urodzenia dziecka

Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.


Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu :


Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zajmowana przez osoby starające się o dodatek mieszkaniowy podlega normom i wynosi :

 • 1 osoba – pow. normatywna 35 m2 - dopuszczalne przekroczenie (do 30%) tj. do 45,5 m2 i do (50%) 52,50 m2 - ( pod warunkiem, że udział powierzchni kuchni i pokoi nie przekracza 60% powierzchni użytkowej mieszkania)
 • 2 osoby – 40 m2 - dopuszczalne przekroczenie do 52 m2 i do 60 m2
 • 3 os. – 45 m2 do 58,50 m2 i do 67,50 m2
 • 4 os. – 55 m2 do 71,50 m2 i do 82,50 m2
 • 5 os. – 65 m2 do 84,50 m2 i do 97,50 m2
 • 6 os. – 70 m2 do 91 m2 i do 105 m2
 • i na kolejne osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2

Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem jw.


Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba :

 • niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
 • niepełnosprawna wymagająca oddzielnego pokoju (nie dotyczy gospodarstwa 1-osobowego).

Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

 

 Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek.

Wydatkami poniesionymi przez osobę starającą się o dodatek mieszkaniowy są :

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczeniu ryczałtu na zakup opału
 • inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń
 • podatku od nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat za gaz przewodowy (na cele bytowe)
 • energię elektryczną (na cele bytowe).


Wysokość dodatku mieszkaniowego – stanowi różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi na lokal + ryczałt, a procentowym udziałem miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek nie może być większy niż 60 % wydatków (wraz z ryczałtem) – ponoszonych na mieszkanie (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie Nr L/315/2013 z dnia 29.08.2013r.).


Do obliczenia dodatku mieszkaniowego bierze się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wykazany we wniosku jak niżej :

 • 1 osoba w gospodarstwie - 15 % (20%*) średnich miesięcznych dochodów
 • od 2 - 4 osób - 12 % (15%*) -„-
 • od 5 – i więcej osób - 10 % (12%*) -„-


)* - w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od :

 • 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 100% -„- -„- -„- -„ wieloosobowym


Za brak w lokalu mieszkalnym: instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem oraz gazu przewodowego – wnioskodawcy przyznaje się ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.


Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Terminy związane z dodatkiem mieszkaniowym

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.


Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6-miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.